Sign In

NAG-AALOK NG MGA SOLUSYON ANG MAKING HOME AFFORDABLE

Kumuha ng Kinakailangang Tulong sa Mortgage.

Ang Making Home Affordable® (MHA) ay isang programang pederal na dinisenyo upang tulungan ang mga may-ari ng bahay na makakakuha ng tulong sa mortgage at maiwasan ang pagreremata.  Sa ngayon, halos 5.2 milyung mga may-ari ng bahay ang natulungan na sa pamamagitan ng MHA.

Ang mga programang MHA ay nagkakaloob ng mga solusyong makatulong sa inyo na:

  • Lisanin ang ng inyong tahanan nang hindi mahirap sa kalooban dulot ng pagremata.
  • Paliitin ang inyong mga buwanang bayad sa mortgage.
  • Samantalahin ang kasalukuyang mababang interes ng mortgage.
  • Humingi ng lunas sa mortgage habang naghahanap ng panibagong trabaho.
  • Humingi ng tulong kung mas malaki ang inyong utang kaysa halaga ng inyong bahay.

Alamin ang Higit pa tungkol sa mga Programang MHA

Makikita sa ibaba ang impormasyon sa mga programang Making Home Affordable na maaari ninyong i-download at i-print,

Paunawa:  Lahat ng dokumento ay nasa PDF format.

Humingi ng Tulong para sa Mortgage Ngayon

Ang pagkumpleto ng aplikasyon para sa tulong sa mortgage ay tila kumplikado, ngunit may makukuhang libreng tulong para dito. Tumawag lamang sa aming Hotline sa 1-888-995-4673 upang makausap ang isang aprobado ng HUD na ekspertong tagapagpayo sa pabahay. Sila ay makikipag-usap sa inyo tungkol sa inyong sitwasyon at tutulungan kayong matukoy ang mga programa o opsyon na pinakaangkop sa inyong indibidwal na sitwasyon. Makipag-appointment ngayon upang makausap ang isa sa mga ekspertong pabahay sa inyong nais na wika at humingi ng tulong sa pagkumpleto at pagsumite ng inyong Request for Mortgage Assistance Form.

Request for Mortgage Assistance (RMA) Form

Mag-ingat sa mga Panggagantsong Tulong sa Foreclosure

Araw-araw, ang mga nagsusumikap na may-ari ng bahay ay nabibiktima ng mga pakana sa mortgage. Ang ilang manloloko ay nangangako ng tulong kapalit ng direktang bayad, ngunit hindi nila natutupad. Ang iba naman ay papayuhan kayong sa kanila magbayad sa halip ng sa inyong mortgage kumpanya.  Huwag maniwala sa mga ito. Sa halip, hayaan ang isang aprobado ng HUD na ekspertong tagapagpayo sa pabahay na siyang gagabay ninyo. At tandaan, ang tulong ay LIBRE. Tumawag ngayon sa 1-888-995-4673 upang makipag- appointment sa iyong nais na wika.​

Last Updated: 8/24/2015 11:55 AM