Sign In

MAKING HOME AFFORDABLE CUNG CẤP CÁC GIẢI PHÁP

Trong suốt bảy năm qua, chương trình Gia Cư Hợp Túi Tiền (MHA) đã giúp cho trên 1,8 triệu gia đình được giảm đi gánh nặng vay thế chấp và tránh bị tịch biên tài sản. Tính đến ngày 30 tháng Mười Hai, 2016, không đơn xin mới hay thỉnh cầu mới xin trợ cấp theo bất cứ Chương trình MHA nào sẽ được chấp nhận. Mặc dù nguồn tài nguyên này không còn sẵn có cho những chủ nhà, nhưng sự giúp đỡ thì vẫn còn có thể có được. Các công ty cho vay thế chấp mua nhà sẽ tiếp tục cung cấp sự trợ giúp. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc thực hiện trả nợ vay thế chấp mua nhà của quý vị, quý vị nên liên lạc với công ty cho vay thế chấp mua nhà hay người cho vay trực tiếp để hỏi về những giải pháp hiện có.

Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc giao dịch với công ty cho vay thế chấp mua nhà hay với người cho vay về nhu cầu của quý vị trong việc được giảm đi gánh nặng về vay thế chấp, những tư vấn viên nhà ở luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ quý vị miễn phí.

Ngoài ra, các tư vấn viên nhà ở có thể giúp quý vị hiểu về các lựa chọn của quý vị, lập ra một kế hoạch phù hợp với tình hình riêng biệt của quý vị, giúp quí vị điền các giấy tờ để xin trợ giúp; và trong nhiều trường hợp, họ có thể nộp đơn hộ cho quý vị. Quý vị sẽ không tốn tiền cho dịch vụ đầy giá trị, lúc nào cũng có sẵn sàng này. Sự trợ giúp luôn sẵn có trong hơn 170 ngôn ngữ.

Quý vị tới xin giúp đỡ càng sớm, thì càng có nhiều sự lựa chọn cho quý vị hơn. Hãy nói chuyện với tư vấn viên nhà ở ngay hôm nay, bằng chính ngôn ngữ của quý vị, cho tình hình riêng biệt của quý vị.

Hãy gọi 888-995-HOPE (4673) ngay!

Last Updated: 12/31/2016 18:06