Skip to content Skip to footer site map

Navigate Up
Sign In

Making Home Affordable An official program of the Departments of the Treasury & Housing and Urban Development

 

 Kawm Txog Yuav Ua Cas Thiaj Txo Tau Nqi Tsev Kom Them Taus

Lub Obama Administration Making Home Affordable © Program (Txheej Xwm Pab Kom Them Taus Tsev) tau tsim los pab lab lab tus tswv tsev kom refinance los yog pauv lawv tus nqi tsev them raws hli rau ib qho uas them taus. Yog tias koj tab tom nrhiav ib txoj kev ua kom them taus nqi tsev, ces tej zaum qhov Home Affordable Refinance (Kev Refinance Kom Them Taus Nqi Tsev) lossis qhov Home Affordable Modification (kev Pauv Nqi Them Tsev) yuav pab tau koj. Nram qab no koj yuav pom cov ntawv uas qhia txog Making Home Affordable sau ua lus Hmoob uas koj mus muab thiab luam tau.

 

Nco ntsoov tias muaj tej yam tau muab sau ua koj hom lus, tiam sis cov ntaub ntawv ntsig txog koj lub nqi tsev yuav sau ua lus Askiv. Yog hais tias koj tsis paub lus Askiv zoo, lossis xav tau ncauj lus qhia ntxiv lossis kev pab, ces thov hu rau 1-888-995-HOPE (4673) es teem ib lub caij mus ntsib nrog ib tus neeg ua hauj lwm uas paub koj yam lus.
 
Tsis tag li no, tseem muaj cov neeg pab tswv yim tsev uas tau kev pom zoo los ntawm lub Department of Housing and Urban Development (los yog sau tus npe ntawv Askiv ua HUD) uas yuav paub koj yam lus thiab pab tau koj. Ib tus kws pab tswv yim tsev uas HUD-pom zoo yuav nrog koj tham txog koj qhov teeb meem thiab pab koj txiav txim tias qhov kev them nqi twg thiaj li zoo tshaj rau koj. Tus kws pab tswv yim tsev yuav piav txog tias yuav tsum npaj tej ntaub ntawv twg mus rau koj lub koos-pas-nis txais nyiaj them tsv thiab tej zaum nws yuav pab tiv tauj lub koos-pas-nis ntawd rau koj. Cov kev pab no pab dawb xwb.
 
Yog tias koj xav nrhiav ib tus neeg pab tswv yim tsev ze koj cheeb tsam uas HUD-pom zoo no, koj mus saib tau HUD lub vev-xaij ces nias rau koj lub xeev. Thov nco txog tias qhov kev pab no tsuas muaj ua lus Askiv nkaus xwb, tab sis tej zaum koj yuav nrhiav tau ib tus kws pab tswv yim uas hais tau koj yam lus.
 
Ceev Faj Txog Tej Neeg uas Ntxias Tias Yuav Pab Kom Koj Lub Tsev Txhob Poob
  • Qhov kev pab los ntawm ib tus kws pab tswv yim rau tsev uas HUD-pom zoo mas yog PAB DAWB xwb. Ceev faj txog tej tus neeg uas hais kom koj yuav tsum them ib tug nqi mas lawv mam li pab tswv yim lossis pauv koj qhov nqi txais them tsev.
  • Ceev faj txog cov neeg uas thib tas zog kom koj xee npe rau tej ntaub ntawv tam sim ntawd.
  • Tsis txhob cia li xees npe tso koj daim ntawv yuav tsev mus rau ib tus neeg twg yog tias koj qhov chaw txais nyiaj them tsev tsis nyob rau ntawd lav tias nws yuav zam cov nyiaj uas koj tiv.
Tsis txhob cia li xa koj cov nyiaj them nqi tsev mus rau ib tus neeg twg uas tsis yog koj qhov chaw txais nyiaj them tsev yog tias lawv tsis tau tso cai rau koj ua li no.
Bookmark and Share
Last Updated: 11/9/2011 1:18 PM